دوره های ویژه در حال ثبت نام

دوره تخصصی CCNA

دوره تخصصی اوراکل مقدماتی

دوره تخصصی اوراکل پیشرفته

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های روبرو تماس حاصل نمایید : 3-6630681

سیتکو،sitco

 ثبت نام درکاریابی


کاریابی تخصصی

 

ثبت نام کارجو

- پر کردن فرم ثبت نام

شرح:

-مراجعه کارجو به کاریابی

-انجام مصاحبه بین کارجو و مسئول ثبت نام در خصوص تطبیق داشتن مهارت کارجو با حوزه ی فعالیت کاریابی

-تکمیل فرم ثبت نام

-تحویل فرم ثبت نام تکمیل شده به همراه یک برگ فتوکپی شناسنامه و دو قطعه عکس 4*3و مبلغ 30000 ریال به کاریابی

-دریافت کارت متقاضی کاراز کاریابی

 

ثبت نام کار فرما

- پر کردن فرم فرصت شغلی

شرح:

- درخواست نیرو به طریق  مراجعه حضوری کارفرما به کاریابی

-مصاحبه در خصوص تطبیق درخواست نیروی کارفرما با حوزه ی فعالیتهای کاریابی

 

پر کردن فرم فرصتهای شغلی که حتماً می بایست ممهور به مهر و امضای کارفرما باشد

شرح:

-در خواست نیرو از طریق تماس تلفنی کارفرما با کاریابی    6632355 tel:

-مصاحبه در خصوص تطبیق درخواست نیروی کارفرما با حوزه ی فعالیتهای کاریابی

-فکس کردن فرم فرصتهای شغلی برای کارفرما ی مورد نظرتوسط کاریابی

-تکمیل فرم فرصت شغلی توسط کارفرما و فکس فرم مهر و امضا شده به کاریابی

 

تطبیق فرصتهای شغلی با فرمهای ثبت نامی کارجویان

-تطبیق مهارت ها وتخصص کارجویان با فرصت شغلی موجود

 

معرفی کار جو به کار فرما

- اخذ وثیقه (چک یا سفته ) به مبلغ 2،000،000  ریال در وجه : شرکت سروش سپاهان بدون تاریخ از کارجو

-تنظیم وصدور فرم معرفی نامه برای کارجو.

 

اقدام برای تسویه حساب کارجو با کاریابی(در صورت بکارگماری )

شرح:

مبلغ 1،650،000ریال حق الزحمه کاریابی می باشد که  همزمان با اخذ این مبلغ از کارجو ، نامه استرداد وثیقه ایشان خطاب به امور مالی تهیه خواهد شد تا وثیقه خود را پس بگیرد.

 

معرفی کارجو به اداره کار(جهت استفاده کارفرما از معافیت کارفرما از 20% حق بیمه سهم کارفرما )


پاسخگویی به کارجویی که در خواست انصراف (استرداد وثیقه) را دارد

-مطمئن شدن از عدم بدهی کارجو به کاریابی همچنین از عدم ادامه همکاری کارجو با محل کار

-هماهنگ کردن با بخش مالی جهت تعیین زمان برای استرداد وثیقه

-هماهنگ کردن با کارجو برای مراجعه در روزمقرر

-گرفتن نسخه دوم رسید چک یا سفته از کارجوهنگام مراجعه .

نوشتن نامه استرداد وثیقه به امور مالی برای برگرداندن وثیقه به کارجو.